Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

20:49
6997 4e60
Reposted fromfelicka felicka viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
20:48
0144 d8de
Reposted fromskatrix skatrix viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
20:48
20:47
2408 31b6 500
20:47
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
20:47
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
20:45
20:45
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
20:44
1818 5490
Reposted fromjablkozcynamonem jablkozcynamonem
20:44
6295 db67
20:44
20:44
20:44
2157 dbda 500
20:44
7799 367a
Reposted fromrol rol viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
20:43
20:43
20:43
5422 ab42 500
20:43
20:42
20:41
8779 f273
Reposted fromfitspro fitspro viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl